Thursday, October 20, 2011

អ្វីជា ADB (Android Debug bridge) ?

សំរាប់អ្នកប្រើទូរស័ព្ទ Android ភាគច្រើនប្រាកដជាស្គាល់ ADB ហើយ។ ពេលនេះ ខ្ញុំសូមណែនាំពីវាខ្លះៗសំរាប់អ្នកដែលដែល មិនទាន់ដឹង ឬ​អ្នក​ដែល​ដឹង​ខ្លះៗ ទុក​គ្រាន់​ជា​ជំនួយ​។នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំយល់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកជំនាញ​អ្វី​ដែរ។

ADB (Android Debug Bridge) ជាcommand line tool ដែលដឹងគ្រប់សព្ទបែប​ ដែលអនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នកអាច​ធ្វើ ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយ Emulator instance ឬ ឧបករណ៍ Android ដែលបើករួច។ វាជាកម្មវិធីប្រភេទ Client-server ដែលរួមមានធាតុផ្សំ​បី​សំខាន់ៗគឺ ៖

  • Client ដែលរត់នៅឧបករណ៍Androidដែល អ្នក​ចង់​អភិវឌ្ឍន៍​កម្មវិធី ( ទូរស័ព្ទ ឬ Tablet ឬ emulator instace)។ យើងអាចចូលទៅប្រើ client shell ក្នុង​ទូរស័ព្ទ​​បាន​ដោយ​សារ​​ពាក្យ​បញ្ជា adb។ ប្រដាប់ប្រដាររបស់ Android មួយចំនួនទៀត​ដូច​ជា ADT plugin និង DDMS ក៏បង្កើតជា adb client បាន​ដែរ។

  • Server ដែល​ដំណើរការជា background នៅលើឧបករណ៍Androidដែល អ្នក​ចង់​អភិវឌ្ឍន៍​កម្មវិធី ( ទូរស័ព្ទ ឬ Tablet ឬ emulator instace) ។ Server វាគ្រប់គ្រង​រាល់​ទំនាក់​ទំនង​រវាង Client នឹង daemon របស់Android មានដូចជា emulator ឬទូរស័ព្ទជាដើម។

  • Daemon ជាservice ដែលរត់នៅ background process នៅរាល់ឧបករណ៍ android ទាំងអស់។


យើង​អាច​ស្វែង​រក adb បាន​នៅក្នុង <sdk>/platform-tools/ <sdk>​ ជាកញ្ចប់សំរាប់សរសេរកម្មវិធី​ Android ហើយអាច​ទាញ​យក​បាន​ពី http://developer.android.com/sdk/index.html 

នៅពេលដែល​យើង​ចាប់ផ្តើម​បើក adb client ដំបូង​វានឹង ត្រូតពិនិត្យមើលថាតើមាន server process ហើយឬនៅ? បើសិន​ជា​ជា​គ្មាន​ទេ នោះវា​នឹង​ចាប់ផ្តើម​ដំណើរ​ការ​ server process ហើយវាចាប់យក local TCP port លេខ ៥០៣៧ ហើយ server process ដដែល​នឹង​ចាំ​ស្តាប់​រាល់​ command ទាំង​ឡាយ​ដែលបញ្ជូនពី client មក។ រាល់ adb client ទាំងអស់ប្រើ port លេខ៥០៣៧ ដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយ adb server។

បន្ទាប់មកទៀត Server និងបង្កើតជាតំណរភ្ជាប់ទៅរាល់ឧបករណ៍ Android ទាំងអស់(មាន emulator និង ឧបរណ៍ពិត)។ វាអាច​ស្គាល់​បាន​រាល់​ឧបករណ៍​បាន​ដោយ​សារ​តែ​វា​ scan រាល់​port ដែល​មាន​លេខ​សេស គឺ​ចាប់​ពី​ ៥៥៥៥ រហូត​ដល់​ ៥៥៨៥។ វានឹងបង្កើតរាល់​ តំណរភ្ជាប់​នៅ​ពេល​ដែល server រកឃើញនូវ ADB Daemon។ គួរកត់សំគាល់​ដែរ​ថា instance របស់ emulator/ឧបករណ៍ វានឹងចាប់លេខ port មួយគូររៀងគ្នា គឺ លេខគូរសំរាប់ console និង លេខ​សេស​ សំរាប់ ADB។ មើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោម៖
Emulator 1, console: 5554
Emulator 1, adb: 5555
Emulator 2, console: 5556
Emulator 2, adb: 5557 ...

 

ជាបន្តទៅទៀតខ្ញុំសូមលើកយក command line ខ្លះៗដែលមានប្រយោជន៍សំរាប់​អ្នកប្រើឧបករណ៍ Android។ វាហាក់បីដូចជា​សំរាប់ អ្នក​ប្រើប្រាស់ ដែលមានកំរិតខ្ពស់​បន្តិច ព្រោះវាទាមទា ឲ្យអ្នកប្រើ​ចេះនូវ Command prompt ឬ Terminal។
adb devices "ប្រើសំរាប់បង្ហាញរាល់ឧករណ៍ទាំងអស់ដែលភ្ជាប់មកកុំព្យូទ័រ"

adb push   "ប្រើសំរាប់ចំលងឯកសារ ពី computer ទៅ ទូរស័ព្ទ"

adb install  "ប្រើសំរាប់តំលើងកម្មវិធីពីកុំព្យូទ័៏រទៅទូរស័ព្ធ ដោយមិនបាច់​ចំលង​ដាក់​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ"

adb shell "ប្រើសំរាប់​access ទៅកាន់shellរបស់ទូរស័ព្ទ(ប្រើដូចជាterminal ដែរ)"

adb root "ប្រើសំរាប់Access ទៅកាន់សិទ្ធជា root​ក្នុងលើឧបករណ៍

ហើយនៅនៅមាន command line ជាច្រើនទៀតដែលសុទ្ធតែសំខាន់ៗសំរាប់អ្នក​ចង់​រៀន​ប្រើ​វា។

 

តើយើង​អាច​ប្រើ​ adb បាន​ដោយ​របៀប​ណា? (តាម Windows)


ដើម្បីអាចប្រើវាបាន ជាដំបូង​ត្រូវទាញយក SDK របស់ Android តាមរយៈ http://dl.google.com/android/installer_r14-windows.exe ហើយតំលើងវា ដូចជាកាតំលើងកម្មវិធីធម្មតាដែរ។ មុននឹងតំលើង ចាំបាច់ត្រូវតែតំលើង Java SDK ជាមុនសិនទើបអាចតំលើងបាន។ បើសិនជា តំលើង Java SDK ហើយវានៅតែទាមទាររកទៀត យើងគ្រាន់​ចុច Back ហើយ ចុច Next ម្តងទៀត នោះអ្នកអាចបន្តការតំលើង Android SDK បានហើយ។

ពេលតំលើងបានរួចហើយអ្នក​ត្រូវ​បើកកម្មវិធី SDK manager ចេញពី start របស់កុំព្យូទ័រ។ រួចហើយទាញយក​ package មួយឈ្មោះថា "Plateform-tools"។

ក្រោយពេលទាញបានហើយ យើងត្រុវចូលទៅ command prompt ​ របស់កុំព្យូទ័រ ហើយប្តូរទីតាំងទៅកាន់ "C:\Program Files\Android\android-sdk-windows\platform-tools>"។

ពេលដែលចូលទៅដល់ទីនោះហើយគ្រាន់តែវាយពាក្យ "adb" នោះវានឹងបង្ហាញ​រាល់ option ផ្សេងៗ ហើយអ្នកអាចស្វែងយកបន្ថែមបាន។

[caption id="attachment_193" align="aligncenter" width="279" caption="គំរូខ្លះៗនែcommand line របស់ ADB"][/caption]

ដកស្រង់និង ប្រែសំរួលចេញពី Android Developer SDK Document

No comments:

Post a Comment